การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ชื่อโรงเรียน..........โรงเรียนบ้านนาซ่าว......
      กลุ่มโรงเรียน........กลุ่มคุณภาพการศึกษาหาดนาแก้ว...... 
1.2 ชื่อผู้บริหารโรงเรียน......นายเกรียงศักดิ์   เขื่อนแก้ว......
        E-mail……nasao@loei1.go.th , k-sak1966@hotmail.com 
1.3 จำนวนครูผู้สอน.................12................คน 
      จำนวนบุคลากรอื่น...............3..............คน 
1.4 จำนวนนักเรียน ระดับปฐมวัย.......50.......คน 
      ระดับประถมศึกษา.....................194.......คน 
      ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น...............- ......คน 
     รวมจำนวนทั้งสิ้น ........................244......คน


ตอนที่ 2 การดำเนินงานนโยบายของ ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.ลย.1 

ตอนที่ 3 การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
3.1 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
3.2 กลุ่มนโยบายและแผน 
3.3 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
3.4 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
3.5 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.6 กลุ่มอำนวยการ 
3.7 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
3.8 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 


ตอนที่ 4 การนิเทศ ติดตามตามนโยบาย สพฐ. 
4.1 การตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

4.2 แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2561 

4.3 แบบสังเกตการณ์สอน เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning 

4.4 การตรวจสอบการประเมินโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.