วิสัยทัศน์ พันธกิจ

โรงเรียนบ้านนาซ่าว

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

ภายในปีการศึกษา  2561  โรงเรียนบ้านนาซ่าว  มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามมาตรฐาน  ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ควบคู่คุณธรรม  ตามนโยบาย 555  ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี  มีครูมืออาชีพ  อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น พัฒนาการศึกษาเข้าสู่อาเซียน  ผู้เรียนมีจิตสาธารณะและยึดหลักค่านิยม 12 ประการ บนพื้นฐาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 พันธกิจ

1. พัฒนาการจัดการศึกษาและ หลักสูตร อย่างเป็นระบบเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน โดยการใช้ สื่อเทคโนโลยี ที่ทันสมัย บุคลากรมีคุณภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
2. ปลูกจิตสำนึกตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม สุนทรียภาพ สุขนิสัยที่ดี และมีเอกลักษณ์ ความเป็นไทย 
3. ส่งเสริมการดำเนินชีวิตแบบประชาธิปไตย และค่านิยม 12 ประการ                   

4. สร้างจิตสำนึกให้มีส่วนร่วมในการรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลอดจากสิ่งเสพติด และสิ่งมอมเมา 
5. จัดการบริการ อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
6.
สร้างสัมพันธ์กับชุมชน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง
Comments